27,Tháng Mười Hai 2023

Sự kiện của công ty là nền tảng tư duy lãnh đạo

  

Các sự kiện kinh doanh mang đến cơ hội tốt cho các công ty thể hiện khả năng lãnh đạo về tư tưởng và định vị các giám đốc điều hành như những chuyên gia trong ngành. Dưới đây là các chiến lược hiệu quả để tận dụng các sự kiện cho hoạt động lãnh đạo tư tưởng:

  

 Tính năng Bài phát biểu quan trọng

  

Các vị trí phát biểu nổi bật cho phép các nhà lãnh đạo cấp cao chia sẻ những ý tưởng đổi mới, những hiểu biết sâu sắc về nghiên cứu và tầm nhìn tương lai. Bài phát biểu thể hiện uy tín về kiến thức và đại diện cho thương hiệu.

  

 Tổ chức Hội đồng chuyên gia

  

Các cuộc thảo luận có tổ chức về các chủ đề trong ngành giúp định vị các nhà lãnh đạo công ty như những tiếng nói có thể cân nhắc về các vấn đề chính. Vai trò của người điều hành thiết lập các giám đốc điều hành như những người điều khiển chương trình nghị sự.

  

 Nghiên cứu trường hợp hiện tại

  

Sử dụng các sự kiện để trình bày các nghiên cứu điển hình thành công của khách hàng và các ví dụ hướng đến kết quả. Những câu chuyện hữu hình và các điểm dữ liệu truyền đạt kiến thức chuyên môn về chủ đề.

  

 Phân phối nội dung giáo dục

  

Hiển thị tài sản thế chấp về tư duy lãnh đạo như báo cáo nghiên cứu, sách trắng và đồ họa thông tin được sản xuất nội bộ. Cung cấp tài liệu để học tập và thảo luận sâu hơn.

  

 Cung cấp giá trị mang đi

  

Trang bị cho người tham dự các công cụ như hội thảo thực hành, khuôn khổ, mô hình hoặc mẫu để áp dụng bài học. Tạo điều kiện cho người khác thể hiện sự hào phóng của người lãnh đạo.

  

 Thúc đẩy các nhà lãnh đạo tư tưởng

  

Sử dụng danh sách diễn giả, bảng hiệu và quảng bá sự kiện để nêu bật những nhà lãnh đạo có tư tưởng nội bộ. Nâng cao hồ sơ cá nhân cùng với thương hiệu thông qua việc tiếp xúc.

  

 Chụp để sử dụng trong tương lai

  

Ghi lại các bài phát biểu, hội thảo và các buổi đào tạo khác để sử dụng lại nội dung trên các kênh đăng sự kiện. Mở rộng phạm vi lãnh đạo tư tưởng.

  

Các chương trình sự kiện có chủ đích tập trung vào việc chuyển giao kiến thức chứ không chỉ bán sản phẩm, xây dựng uy tín. Những công ty dẫn đầu bằng ý tưởng sẽ đạt được sự tin tưởng và tín nhiệm.