3,Tháng Mười 2023

Sự kiện có mục đích – Vượt ra ngoài lợi nhuận để tạo ra tác động xã hội và môi trường

 

Các sự kiện doanh nghiệp có tiềm năng to lớn để thúc đẩy mục đích và tạo ra những thay đổi tích cực của thương hiệu, thay vì chỉ đơn thuần là các hoạt động tiếp thị tập trung vào lợi nhuận. Bằng cách kết hợp tác động xã hội và tính bền vững vào các sự kiện, các công ty có thể thể hiện các giá trị của mình một cách chân thực.

 

  Liên kết các sự kiện với sáng kiến CSR

 

Bước đầu tiên là đảm bảo các sự kiện của bạn phù hợp với khuôn khổ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) rộng lớn hơn. Xem xét các sáng kiến CSR hiện tại xoay quanh các nguyên nhân như đa dạng và hòa nhập, bảo tồn môi trường, phát triển cộng đồng, v.v. và xác định cơ hội tổ chức sự kiện hỗ trợ các chương trình đó.

 

Ví dụ, một sự kiện hỗ trợ một nguyên nhân môi trường có thể trung hòa carbon, giảm thiểu chất thải và kết hợp các lựa chọn giao thông xanh. Điều này thể hiện cam kết của thương hiệu đối với tính bền vững theo cách trực quan.

 

  Tạo nền tảng cho tiếp cận và giáo dục

 

Các sự kiện cũng cung cấp một nền tảng để tích cực giáo dục và thu hút cả nhân viên và các bên liên quan bên ngoài về các vấn đề xã hội và môi trường liên quan đến nỗ lực CSR của công ty.

 

Thông qua các chiến dịch, hoạt động, diễn giả và nội dung, các sự kiện có thể nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng hành động xung quanh các nguyên nhân ưu tiên. Người tham gia không chỉ hiểu rõ hơn về thương hiệu mà còn về các cách cụ thể họ có thể đóng góp.

 

  Đo lường và báo cáo tác động

 

Đối với các sự kiện có mục đích, điều cốt yếu là phải đo lường các kết quả vượt ra ngoài số lượng người tham dự, doanh thu và các chỉ số thông thường khác. Theo dõi dữ liệu như quỹ quyên góp cho từ thiện, giờ tình nguyện, tài nguyên quyên góp và lượng năng lượng tiết kiệm được.

 

Xuất bản các báo cáo sau sự kiện nêu bật các con số và câu chuyện tác động này. Mức độ minh bạch này sẽ giữ các thương hiệu chịu trách nhiệm và thể hiện mức độ nghiêm túc mà họ dành cho các cam kết của mình.

 

Là nhà tổ chức sự kiện doanh nghiệp, chúng ta có quyền lực to lớn để tạo ra sự thay đổi thông qua các trải nghiệm đầy cảm hứng. Mục đích và tính bền vững phải là những yếu tố cốt lõi của bất kỳ sự kiện nào, không phải suy nghĩ sau cùng. Với cách tiếp cận chiến lược này, các thương hiệu có thể dẫn đầu con đường hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.